Sunday, July 27, 2008

پرسش و پاسخ های مختصر برای مضمون رسانه های همگانی

سوال: مک لوهان رسانه ها را به چند دسته تقسیم نموده است نامگرفته بنویسید.
ج: از دیدگاه مک لوهان رسانه ها به دو بخش گرم و سرد تقسیم شده است مثلاً رادیو و سینما رسانه های گرم و تلویزیون و تیلیفون رسانه های سرد به شمار میروند.

سوال: دو ویژه گی عمده تلویزیون را صرف نام بگیرید.
ج: 1. صمیمیت 2. سرعت انتقال

سوال: در باره محدودیت های تلویزیون چه میدانید مختصراً بنگارید
ج: 1. مطالبی که در تلویزیون به نشر میرسد نمیتواند بحیث سند باقی بماند
2. زمینه مراجعه دوباره آنها وجود ندارد
3. آرشیف نمودن تمام برنامه های آن به هزینه بیشتر نیازدارد

سوال: مطبوعات را فقط تعریف نمایید
ج: روزنامه، جریده، مجله و سایر رسانه های که برای اطلاع دهی به مردم بصورت مکتوب به روی کاغذ بصورت موقوت در وقت های معین انتشار مییابد و در ایجاد ارتباط بین آنان رول دارند به نام مطبوعات یا رسانه های چاپی یاد میگردد.

سوال: جان سیپمن راجع به تلویزیون چه نظر داشت بنویسید؟
ج: جان سیپمن در مورد تلویزیون چنین نظر داشت که تلویزیون امکان مشارکت مردم را در رویدادهای که امکان حضور در آن را ندارند میسر گردانید. وی معتقد بود که تلویزیون نسبت به سیاست تاثیری بیشتری بر فرهنگ دارد.

سوال: نخستین ایمیل یا پست الکترونیکی در کدام سال ایجاد و پنچ ویژه گی پست الکترونیکی را نام ببرید
ج: نخستین ایمیل در سال 1972 ایجاد و پنج ویژه گی آن قرار ذیل است:
سرعت در انتقال پیام
سهولت در استفاده
کاهش هزینه های اقتصادی در ارسال پیام
عدم حضور همزمان مخاطبان
امنیت و محرمانه بودن اطلاعات

سوال: رسانه های چاپی یا مطبوعاتی چی میباشد تعریف نمایید
ج: روزنامه، جریده، هفته نامه، مجله وسایر رسانه های که برای اطلاع دهی به مردم بصورت مکتوب بروی کاغذ بصورت موقوت یعنی وقت معین به نشر میرسد بنام مطبوعات یا رسانه های چاپی یاد میگردد.
سوال: چند فرق عمده بین رسانه ها ی چاپی و رسانه های الکترونیکی یعنی وقت رادیو و تلویزون درچیست توضیح نمایید ؟
جواب: چند فرق عمده بین رسانه ها ی چاپی و رسانه های الکترونیکی عبارتند از:
رسانه های چاپی برای نمایش یک رویداد بجز تصویر سازی و توصیف واژه گانی چیزی کرده نمی تواند اما تلویزیون میتواند صحنه را بصورت زنده به نمایش بگذارد.
خبر مطبوعاتی یا چاپی بعد از تهیه، تایپ و ویرایش منتظر وقت چاپ میماند اما رادیو و تلویزیون آنرا فوراً به نشر میرساند.
رادیو و تلویزیون میتواند گذارش مستقیم از رویداد را بطور همزمان پخش نماید ولی مطبوعات قادر به این کار نیست
خبرها در رسانه های چاپی در ابعاد وسیع با تحلیل ها و دیدگاه افراد جامعه به نگرش گرفته میشود اما در رادیو وتلویزیون این عملکرد مجال زیادتر ندارد

سوال: در ساختمان یک آدرس ایمیل اختصارات ذیل چی مفاهیم را ارائه میدارد:
Com شرکت یا نهاد تجارتی
Edu نهاد آموزشی
Gov مرکز دولتی
Mil مرکز نظامی
Net دروازه خروج
Org سازمان خصوصی غیر تجارتی

سوال: وبلاگ را تعریف و نخستین کسی که این شیوه را طرح کرد کی و در کدام سال بود؟

ج: وبلاگ به معنای به اشتراک گذاشتن و داخل کردن اطلاعات در آن بدون هیچ محدودیتی است و داکتر ینس وبلاگ را چنین تعریف میکند: وبلاگ یک فضای انترنتی است و وبلاگ این فضا را با خاطرات خبرها و لینک ها پر میکند. وبلاگ نویسی از سال 1994 کاربر داشته و به اولین بار شخصی بنام جون بارگر در سال 1997 این شیوه را طرح و در سال 1999 اساسات اصلی کار وبلاگ نویسی گذاشته شد.

سوال: جان بروکشایر جهانی شدن ارتباطات را به چند تحول اساسی در جهان مرتبط میداند نام بگیرید.
ج: سه تحول عمده
ایجاد سیستم های سیم کشی زیرآبی توسط قدرت های امپریالیستی اروپا
تاسیس خبرگذاری های خبر بین المللی و تقسیم دنیا بصورت گسترده های عملیاتی انحصاری توسط آنها
تشکیل سازمان های بین المللی مربوط به اختصاص طیف الکترومقناطیسی

سوال دوم: در اوایل کدام دهه ارتباطات جهانی شد
ج: در اوایل دهه 1960 میلادی بعد از پرتاب موفقیت آمیز نخستین ماهواره های ارتباطی ساکن ارتباط جهانی شد

سوال: جهانی شدن به مفهوم چیس و چی معنی دارد واضح است:
ج: چنانچه که جان هربرت در کتاب روزنامه نگاری جهانی مینگارد که چهانی شدن عبارت از آن است که اطلاعات آزادانه و بطور مرتبط و فراوان بین گروه های گوناگون در ورای مرزهای فرهنگی و ملی مبادله شود و یا جهانی سازی عبارت از جریان، محتوا، سبک و ارایه خبر را یکدست میکند و دیگر هیچ خبرنگاری را نمیتوان دید که از خبرنگاری دیگر شکست بخورد.

سوال: وان گلیدنبرگ در باره جهانی شدن چی عقیده دارد واضح سازید
ج: وی به این عقیده است که یک جامعه اطلاعاتی الزاماً جامعه آگاه نیست و دسترسی به اطلاعات فراوان نشانگر این نقطه نیست که مردم از آگاهی نسبتاً زیادی برخوردار است این اطلاعات از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار اند و هر چه مقدار اطلاعات بیشتر میگردد از میزان سودمندی آن کاسته شده و پرهزینه تر میگردد. این یک واقعیت است که تکنولوژی های آنلاین فقط در دسترس و قابل مصرف برای بخش از جمعیت استند و این الگوی برای جهانی شدن نیست.

سوال: انترنت چیست
ج: در حقیقت حاصل تفکر انسان بعد از انقلاب صنعتی است و یا مجموعه چند کمپیوتر به هم وصل شده نت ورک است و مجموعه نت ورک ها انترنت نامیده باشد که کمپیوتر های بیشمار را با هم وصل کرده است و شبکه جهانی را بوجود آورده است.

سوال: وزارت دفاع آمریکا کدام شبکه کمپیوتری را ایجاد کرد و در کدام سال مخصوص چه بود؟
ج: وزارت دفاع آمریکا شبکه کمپیوتر آرپانت را ایجاد کرد و در سال 1969 مخصوص جمع آوری اطلاعات پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) بوده که مرکز نظامی و دانشگاهی را با هم وصل میساخت

سوال: آیا انترنت مرکزیت خاص دارد و یا وابسته به کدام سازمان است؟
ج: انترنت مرکزیت خاص ندارد و وابسته به هیچ سازمانی نیسات و در حقیقت یک سیستم ارتباط غیر متمرکز است

سوال: نوآکامز درباره انترنت چی پیشبینی کرده است؟
ج: نوآکامز معتقد است که در بین سال های 2000 الی 2005 بیشتر از یک ملیون نفر به شبکه انترنتی دسترسی خواهد داشت

سوال: در سال 2003 چند کمپیوتر و چقدر کاربر از چند کشور جهان بسر رسیده
ج: در سال 2000 شش ملیون کمپیوتر و 30 ملیون کاربر در بیشتر از 90 کشور جهانی به ثبت رسیده است


سوال: وب سایت را مختصراً معرفی نمایید
ج: گفته معروف در زمینه وجود دارد که انترنت جهان را تکان داده و با انترنت راه امروز www در جان نام آشنایی است که web نیز خوانده میشود و وب مجموعه بزرگی است شامل متن تصویر صوت و آواز و فلم و نکته مهم ارتباط و اتصال اینها با هم است.

سوال: مشهورترین و بزرگترین جستجوگر های امروز انترنت را نام ببرید
ج: مشهور ترین جستجوگرهای امروز را گوگل، آلتا ویستا، یاهو، هات بات، اسک جیوز و ممی میدانند. و بزرگترین جستجوگر گوگل با 8 ملیارد صفحه در جهان است که هر روز تازه ترین تغیرات در آن بازتاب مییابد.

سوال: وب سایت به چند طبقه تقسیم شده صرف نام بگیرید
ج: وب سایت به سه طبقه تقسیم شده است: 1. نوع نمایشی، 2. نوع اطلاعات، 3. نوع تجارت الکترونیک

سوال: نخستین ایمیل در کدام سال بوجود آمد و همچنان کدام سهولتها را برای خبرنگاران بوجود آورد.
ج: نخستین ایمیل در سال 1972 بوجود آمد. ایمیل با پست الکترونیکی سهولتهای زیادی را برای خبرنگاران بوجود آورد. با ایمیل میتوان به زودترین فرصت و کمترین هزینه از دورترین فاصله با طرف مقابل تماس برقرار گردد نامه، عکس و حتی فایلهای حجیم را فرستاد


سوال: امروز در افغانستان چندین نشریه اعم از روزنامه، ماهنامه، هفته نامه، و مجله ثبت شده است و چهار نشریه دولتی را در کابل نام بگیرید
ج: در افغانستان امروز 298 نشریه ثبت شده غیر دولتی اعم از روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و مجله به چاپ میرسد. چهار نشریه دولتی در کابل عبارتند از 1. انیس، 2. هیواد، 3. کابل تایمز، 4. اصلاح

سوال: نخستین مجله در افغانستان به نام چه و در کدام سال به چاپ رسید؟
ج: نخستین مجله در افغانستان به نام معرف معارف بوده و در اول سنبله 1298 در قطع جیبی به چاپ رسید

سوال: برای اولین بار صدای رادیو در کدام سال شنیده شد واضح سازید
ج: در سال 1920 بود که برای اولین بار مردم صدای رادیو را شنیدند و در همین دهه بود که رادیو منحیث یک رسانه به مردم معرفی شده و به یک وسیله تبلیغاتی و اطلاعاتی گردیدند.

سوال: نخستین رویداد رادیویی زمین در کدام سال ثبت شد و سخنرانی کدام پادشاه از طریق 242 دستگاه رادیویی در قاره جهان پخش شد؟
ج: نخستین رویداد رادیویی زمین در جنوری 1930 ثبت شد در آن زمان جورج پنجم پادشاه انگلستان کنفرانس دریانوردی لندن را افتتاح کرد و سخنرانی که در آنجا داشت بطور همزمان از طریق 242 ایستگاه رادیویی در قاره جهان پخش شد.

سوال: 6 رادیو را از میان رادیو های که در افغانستان فعالیت دارند نام ببرید
رادیوی افغانستان، رادیو کلید، رادیو صدای آزادی، رادیو سلام وطندار، رادیو آریانا، رادیوآرمان، رادیو فردا، رادیونی، رادیو نوا، رادیو نورین

سوال: وسایل ارتباط جمعی را تعریف نموده همچنان تعریف رسانه های جمعی را از نظر پروفیسورژان کازنو تعریف نمایید:
ج: وسایل ارتباط جمعی ابزارهای استند که توسط آنها میتوان با گروه های وسیعی از مردم به طور یکسان ارتباط برقرار کرد. پروفیسور ژان کازنو استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس میگوید که وسایل ارتباط جمعی، وسایلی اند که در شرایط خاص تمدن های جدید ایجاد شده و مورد استفاده قرارگرفته و مهم ترین خصلت آنها عظمت نفوذ و وسعت حوزه عمل ایشان است.

سوال: وظایف رسانه ها را از نظر کاظم معتمد نژاد بر شمرده همچنان اهداف رسانه های جمعی را از نظر اینس مک کوایل استاد ارتباطات هالند بنویسید.
ج: داکتر کاظم معتمد نژاد پدر ارتباطات ایران وظایف رسانه ها را چنین میشمارد
وظایف خبری و آموزشی
وظایف رهبری و رهنمایی
وظایف تعریفی و تبلیغاتی

دنیس مک کوایل استاد ارتباطات دانشگاه آمستردام هالند اهداف رسانه ها را چنین جمع بند
اطلاع رسانی، 2.همبسته گی، 3. پیوستگی و تداوم، 4. تفریح و سرگرمی،5. بسیج

سوال: اولین خبرگذاری در کجا به دنیا آمد و نام شخصی که این آژانس خبرگذاری را بوجود آ
ج: اولین آژانس خبرگذاری در پاریس توسط شخصی بنام شارل هاوس ابتدا یک دارالترجمه داشت. او در این دارالترجمه گزیده های از اخبار و روزنامه های مختلف اروپایی را جمع آوری و در اختیار مطبوعات کلان قرارداد.

در دهه 1840 پل جولیونس رویتر در لندن خبرگذاری رویتر را بنا نهاد.
ولف در سال 1840 آژانس خبرگذاری ولف را بنا نهاد.

سوال: پ سکات برای وسایل ارتباط جمعی دو نقش عمده را برجسته میکند
نقش کارکرد اطلاع رسانی
نقش و کارکرد بیان عقاید

سوال: نقش و تاثیر رسانه ها در ایجاد زمینه دیموکراسی از دیدگاه آدرنو و هورک هایمز چیست؟
ج: با بدبینی مطلق نقش و تاثیر رسانه ها را برای ایجاد زمینه های دموکراتیک نفی میکنند و آدرنو سیتم نشر مدرن را که به مفهوم پخش فوری و گسترده پیام های همگون اطلاعاتی است دلیل باژگونی( اهداف اساسی روشنگری) میخواند. او همچنان در پی سایر دیدگاه های افراطی خود در مورد رسانه ها به ویژه رادیو خاطر نشان میسازد که رادیو با شیوه یی که در پیش دارد به (مرگ دموکراسی) کمک میرساند.

سوال: نظریه یورگن هاپرماس را در باره وسایل ارتباط جمعی بنویسید.
ج: در اثر نفوذ سرمایه داری وسایل ارتباط جمعی از مسیر دموکراتیک خارج شده و برای حفظ منافع طبقه حاکم و تخریب افکار عمومی به فعالیت میپردازند.

سوال: نظریه هاپرماس در باره رسانه ها چیست؟
ج: وی رسانه ها را برای تکمیل مفهوم سیاست دموکراتیک ضروری میداند و نظارت بر محیط را توسط رسانه ها یکی از اجزای اساسی در پیشبرد و به کرسی نشاندن آموزه های دموکراسی تلقی میکند.

سوال: ژاک الول در مورد اینکه گفته میشود که (رسانه های گروهی دموکراسی را تقویت مینماید) چه استدلال دارد؟
ج: استدلال میکند که چنین چیزی ممکن نیست زیرا تورم اطلاعات در یک گوشه و فقر آن در گوشه دیگر جوامع و مردم را تقسیم میکند.

سوال: جراله ساسمن استاد علوم سیاسی در کالج امرسن در بوستون آمریکا و جان ای لنت استاد دانشگاه و سر دبیر مجله کارتون بین المللی در باره تکنالوژی چه نظریه دارند؟
ج: آنها در تحقیقی که در زمینه انجام داده اند مینگارند چون مزایای تکنولوژی بین همه افراد و بازارها به صورت یکسان توزیع نمیگردد در نتیجه بخش های از جامعه به طور روز افزون فقیر تر میگردند.


No comments: